FT H1
0 : 1/4 0.93 2 3/4 0.95 0 : 0 0.64 1 1/4 -0.82
0.99 0.95 -0.76 0.7
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Lịch sử đối đầu

Dữ liệu đang được cập nhật...
Dữ liệu đang được cập nhật...